قلب و مغز در منظومه شمسی

دینامیسم آفرینش بیان پانزدهم - دینامیسم عالم
قلب و مغز در منظومه شمسی
یک قلب باز شده برای نشان دادن درون آن

با استفاده از این نیرو و تجربه حسی و مشاهده و پی بردن از جزء به کل درک می‌شود: 

همان طور که در بدن انسان مراکزی به نام قلب و مغز هست که امور آدمی از آنجا اداره می‌شود و همان طور که عالم نیز دارای مراکزی است که دینامیسم آن از آنجا است، منظومه شمسی نیز دارای قلب و مغزی است که دینامیسم آن بشمار می‌رود. 

دینامیسم منظومه شمسی کجا است؟

می‌توان در ظاهر امر دینامیسم عالم شمسی را آفتاب دانست ولی در حقیقت آفتاب نیست بلکه نیروی نور دهنده باطنی آفتاب است مانند این که چراغ قوه که نور می‌دهد به خودی خود نور ندارد بلکه نور مربوط به قوه درونی است که از نظر پنهان است. 

نوردادن آفتاب هم مربوط به ظاهر آن نیست بلکه مربوط به نیروئی است که در درون او در حال فعالیت است.

قلب و مغز در منظومه شمسی
  نور دادن آفتاب مربوط به ظاهر آن نیست بلکه مربوط به نیروئی است که درون آن در حال فعالیت است

این قدرت و نور باطنی آفتاب از چه ترکیب شده: از ذرات به ‌قدری ریز که باید آن‌ را تقریباً ذرات اتمی خواند زیرا فعلا اسم دیگری نداریم بر آن بگذاریم و ناچاریم آن‌ را قدرت اتمی بخوانیم.