مرکز اتم ها در انسان

دینامیسم آفرینش بیان پانزدهم - دینامیسم عالم

قبلا گفته شد که بدن انسان از اتم تشکیل یافته و تا اتم نباشد اصولا جسمی به وجود نمی‌آید. حال باید دانست که مرکز اتم در بدن انسان کجا است؟

مرکز آن در دو جا است: یکی قلب که بدون متوجه بودن به حقیقت مطلب آن‌ را منبع عشق می‌دانند و دیگر مغز که منبع قدرت خرد است. قدرت و دینامیسم بدن انسان با اتم و عناصر انجام می‌شود.
گفته شد که اتم دارای روح و زنده است و روح از امر پروردگار است. پس عشق و قدرت و روح اتم و امثال آن که همگی از امر پروردگارند در بدن انسان به صورت‌های گوناگون جلوه گری می‌کنند.
مرکز دینامیسم بدن و عشق و قدرت او قلب و مغز است که اتم‌ها در آنجا گرد می‌آیند زیرا قدرت بشر از مغز او سرچشمه می‌گیرد و عشق و ذوق او از قلب وی پدید می‌آید و این مراکز باهم مربوط هستند.