بدن انسان

دینامیسم آفرینش بیان چهاردهم - عمومیت اتم ها

بدن انسان نیز از اتم تشکیل یافته و تا اتم نباشد اصولا جسمی به وجود نمی‌آید. تا اتم نباشد حواس انسان کار نمی‌کند، تا اتم نباشد قوت و قدرت و عشق و از این قبیل چیزها در بین نیست، هرگاه اتم بدن کسر شود و یا کمتر وارد بدن انسان شود عمل بدن مختل خواهد شد. اتم‌هایی که در بدن انسان است از نوع مخصوصی است که از سایر اتم‌ها ضعیف‌تر است. همین اتم‌هاست که به انسان قوت و عشق بخشیده و منبع قدرت انسان می‌شود.

حواس انسان که فعلا بیست و یک حس در کتاب (مکانیسم آفرینش) بیان شده با نیروی اتم‌ها و عناصر مختلفه کار می‌کنند چنان که در همان کتاب گفته شد حواس ما منحصر به بیست و یک نیست بلکه خیلی بیشتر است و نکاتی دارد که پی‌بردن به آن به آسانی میسر نیست.
مثلا می‌گویم که قدرت بینایی انسان از اتم‌هایی است که قبلا شرح آن داده شده است. یکی از علل ضعیف شدن چشم در اثر نقصان نیروی اتمی در آن است. همچنین ضعیف شدن دست یا پا و غیره همگی به واسطۀ کم شدن قدرت اتمی می‌باشد و این‌موضوع نسبت به تمام کالبد انسان صادق است. هرگاه بخواهم تفصیل چگونگی عمل اتم را در بدن انسان و عشق و قدرت نیرو بخش حیات را شرح دهم سخن به درازا می‌کشد و از حوصلۀ این کتاب خارج است. انشاءالله در کتاب های دیگر بیان خواهد شد.