عشق بازی اتم ها

دینامیسم آفرینش بیان سیزدهم - اعمال اتم در این جهان انواع اتم

برای توضیح بیشتر تکرار می‌کنم که گاز اتم‌ها بین مرکز زمین و قسمت فوقانی در شکاف ها و مسیرهایی به دنبال یکدیگر مشغول عشق بازی می‌شوند و همدیگر را دنبال می‌کنند از یک طرف گاز مواد مذاب مرکز زمین و از طرفی دیگر بخاری که از ریزش آب های سطح زمین به داخل آن تولید می‌شود گاز اتم‌ها را تشدید می‌نماید. اتم‌ها بالاخره در مسیر خود به جاهای بن‌بست میرسند و عده دیگری به آنها مزید می‌شود.