دوم پریسپری اتم

دینامیسم آفرینش بیان دوازدهم - محرک و دینام عالم چیست روح، جسم و پریسپری در اتم بررسی سه قسمت در اتم

چیزی است مانند قاب شیشه‌ای عکس که روی هسته اتم را گرفته و به وسیله تشعشعات آن‌ را روشنی می بخشد.