اول جسم اتم

دینامیسم آفرینش بیان دوازدهم - محرک و دینام عالم چیست روح، جسم و پریسپری در اتم بررسی سه قسمت در اتم

جسم اتم مجموعه هسته اتم است که به وجود آن پی‌برده‌اند هرچند که با میکروسکوپ‌های قوی الکترونی هم نتوانسته‌اند آن را ببینند. اما می‌گویم با چشم عادی و غیر مسلح نیز می‌توان اتم را دید.1
جسم اتم عبارت است از یک هسته سنگین در وسط که تمام ذرات ثقیل اتم در آن جا جمع شده که به اصطلاح امروز از پروتون و نوترون ترکیب یافته است. تعداد این ذرات در اتم‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. (به بیان دهم این کتاب مراجعه فرمائید).

پانویس ها

  1. می‌گویم مجموعه اتم‌ها را می‌توان با چشم غیرمسلح دید. وقتی شما رنگ یک دیوار را می‌بینید همان مجموعه‌ای که رنگ را تشکیل داده مقصود شما را حاصل می‌کند و احتیاجی ندارید که ذره بین و میکروسکوپ بگیرید و ذرات ریزی که رنگ را تشکیل داده یکایک بنگرید. وقتی مجموع رنگ دیده شد مثل این است که تمام ذرات تشکیل دهنده آن نیز دیده شده است. اتم نیز همین حال را دارد. چون تمام اجسام عالم از اتم تشکیل شده و هر چیزی عبارت است از مجموعه اتم‌ها هنگامی که ما یک جسم را دیدیم در واقع مثل این است که اتم را دیده‌ایم و لزومی ندارد که وسیله‌هایی برانگیزیم و یک دانه مغز و ذرۀ ریز اتمی را ببینیم. دیدن مجموع ما را از دیدن ذرات مستغنی می سازند. به علاوه موضوع نسبت است چنان که آن عالمی که مثلا با میکروسکوپ الکترونی دنبال یک اتم می‌گردد با در نظر گرفتن این که همه چیز از اتم ترکیب یافته در واقع آن ذره ناچیز را با مقایسه با جسم خود ریز و میکروسکوپی می‌یابد در حالی که اگر نسبت را بزرگتر کنیم و مثلا یک گاو را با کره زمین مقایسه نماییم می‌بینیم و این گاو در مقابل کره حکم همان ذره اتمی را دارد نسبت به بدن ما در حالی که ما این گاو را بخوبی با چشم می بینیم و این گاو و کرۀ زمین و هر چه هست از مجموعه‌های اتم تشکیل گردیده است. بنابراین با چشم غیرمسلح نیز می‌توان مجموعه اتم‌ها را که تکرار و انبوه همان اتم‌های منفرد است به خوبی دید. مؤلف