اول جسم

دینامیسم آفرینش بیان یازدهم - روح و جسم و قالب مثالی(پریسپری) جسم و روح و پریسپری در همه عالم

آن چه در طبیعت به نظر می‌رسد دارای جسم است و این‌مطلب را منکری نیست چه مشهود همگان است. جسم در ظاهر به اشکال مختلفه است لیکن در باطن همه اجسام دارای ترکیبات متشابهند و اتم و عناصر تشکیل دهنده قسمت مهم آنها است. حتی اجسام در ترکیب با هم شباهت دارند. آن چه در ترکیبات جسمی کرات عالم عناصر و مواد گوناگون وجود دارد می‌توان گفت تا حدی در کره زمین هم هست. دانشمندان تا حدودی به این مطلب پی برده‌اند.1
دیگر این که آن چه در کره زمین وجود دارد در بدن انسان و حیوانات نیز هست و هیچ چیزی در زمین نتوان یافتن که نمونه آن در انسان نباشد ولو به مقدار ناچیز، بنابراین از فلز و شبه فلز و گاز و غیره همه چیز و همه چیز در بدن انسان و حیوانات وجود دارد.

پانویس ها

  1. هرچند مطلب تفصیل بسیار دارد لیکن برای روشن شدن ذهن در اینجا توضیح مختصری در حاشیه ذکر می‌کند: کرات عالم از مواد و عناصری که در زمین موجود است ممکن است داشته باشند و شاید عناصر دیگری هم دارند لیکن ترکیب عناصر باهم فرق دارد. مثلاً اگر در کره زمین چهار قسمت آب است و یک قسمت خشکی در کره دیگر شاید سه قسمت آب است و دو قسمت خشکی و در کره دیگری یک قسمت آب است و سه قسمت خشکی با این ترتیب در همه کروات موجوداتی هستند که از عناصر همان کره درست شده و در کره دیگر نمی‌توانند زندگی کنند ولی اگر از لحاظ مواد و عناصر نزدیک به هم باشند می‌توانند به طور موقت در آن کره بروند. مثال: هرگاه بدن آدمی و ماهی را در نظر بگیریم آدم نصف بیشتر بدنش آب است و ماهی چهار پنجمش از آب تشکیل شده به همین جهت ماهی در آب زندگی می‌کند ولی آدم نمی‌تواند در آب زندگی کند ولی موقتاً ممکن است در آب برود. همچنین موجودات کره خورشید اکثریت بدنشان از عنصر کالری است و بدین جهت بشر نمی‌تواند در آن کره زیست نماید ولی خود موجودات آن کره در آن زندگی می‌کنند. روی همین اصل در قرآن مجید می‌فرماید: خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار (آفرید خدا آدم را از گل خشک مانند گل پخته و آفرید جن را از آتش به هوا آمیخته شده). مقصود از بهوا آمیخته شده این است که کره خورشید و امثال آن و مخلوقاتشان در جو معلق است و موجودات آن کره شاید بتوانند به کره زمین بیایند به طور موقت و خیلی مختصر همان طور که ما موقتاً در آب زندگی کنیم ولی بشر فعلاً قادر نیست به کره خورشید رفته و در آنجا زندگی نماید مگر با وسائلی که بعدها پیدا کند. مؤلف