عدم تفکر

دینامیسم آفرینش بیان دهم - اتم

دانشمندان امروز که البته مورد کمال احترام و تعظیم و تکریم ما هستند درباره قوه و حرکت اتم هنوز تفکر کامل نفرموده و آن‌ را سرسری نگریسته و جز درباره ماده آن مطالعه نکرده‌اند. هرگاه درست اندیشه را به‌کار انداخته و از حس تفکر و الهام کمک می‌گرفتند می‌توانستند روح و شعور اتم را درک کرده و از فهم آن به بسیاری از دانش های دنیا پی برند.