عکس برداری

دینامیسم آفرینش بیان دهم - اتم

این مطلب را علمای روانشناسی عملی تا حدی دریافته‌اند و به وسائلی از اشعه ساطعه دست و بدن مانیتیزورها عکس برداری نموده‌اند ولی متوجه نشده‌اند که این اشعه همان کالری و حرارت است.

عکس برداری
 مغناطیس اطراف دست را از طریق فوتوگرافی کرلیان مشاهده می‌کنید

در برخی قبرستان ها روی قبرها شب هنگام اشعه‌ای ظاهر می‌شود که در اثر تبدیل اجسام به ذغال ها و بخاراتی است که می‌سوزد و شعله‌ور می‌شود و از آن نوری مانند نور برق ساطع می‌گردد. در واقع قسمتی از همان روح و عناصر غیر قابل لمس مثل ابخره و گازها و چیزهای رقیق است که با این چشم مرئی نیست ولی اثرات آن بر همه کاملا روشن و آشکار است.