کالری و حرارت بدن

دینامیسم آفرینش بیان دهم - اتم

این کالری را کلیه دانشمندان اعم از مادی و غیره و عموم مردم بالاجمال قبول دارند. همان طور که شعله آتش سیلان و تشعشع دارد کالری هم در بدن به همین نحوه است که دائماً از بدن خارج شده و تشعشع می‌کند.