تکامل بشر

دینامیسم آفرینش بیان نهم - تکامل یعنی چه
تکامل بشر
وسیلۀ سفر از الاغ و اسب به طیاره‌های سریع تبدیل شده است

جسم بشر نیز چنین است. هرگاه به تاریخ بشریت بنگرید خواهید دید که بر حسب مقدر و سرنوشت روزبه‌روز مغز و مکانیسم مغزی انسان ترقی نموده، زمانی در روی درختان و غارها زندگی می‌کرد و امروز خانه‌های دارای ده ها طبقه بنا می‌کند و این رشته هم چنان ادامه دارد. روزی با حیوانات مسافرت می‌کرد و امروز با جت و موشک سفر می‌کند. یک کوزه‌گر با مواد معینی که در دست دارد روزبه‌روز مصنوعات و محصولات خود را کاملتر و بهتر می‌سازد و اگر به‌ آن چه امروز ساخته با آن چه سی سال قبل درست کرده دقت کنید تفاوت آن‌ را در می‌یابید در حالی که مواد آنها یکی است.1 همین طور است در شئون دیگر که ما با کمال روشنی و وضوح شاهد آن هستیم و از بررسی در تاریخ تمدن بشر می‌فهمیم.

این است رمز تکامل مکانیسم مغز بشر. روح همان روح است که تکمیل بوده و هست و خواهد بود و قدرت و کالری بدن همان است که بود و تغییری ندارد ولی مکانیسم و دینامیسم کالبد و مغز دائم در حال تکامل است. ظرف بزرگتر و قوی‌تر شد و بیشتر از روح و کالری استفاده می‌نماید.

پانویس ها

  1. - زمانی بود که دانشمندان و مهندسین و معمارانی در چند هزار سال قبل اهرام مصر را ساختند و این کار نوابغ آن‌ زمان بود که می‌گویند حساب ابعاد آن‌ را مطابق حساب کرات آسمانی انجام داده بودند اما امروز همین بشر فکرش طوری تکامل یافته که به وسیلۀ محاسبه موشک به کرات می‌فرستد. مؤلف