جسم وسیله است

دینامیسم آفرینش بیان هشتم - منظور و مقصود از آفرینش چیست ؟ 2- آفرینش عالم عبث نیست. کامل، درست و منظم است

روح برای طی این سیر نیازمند وسیله‌ای است. این وسیله همان جسم است که به او سپرده شده و موظف است آن‌ را تکمیل نماید. پس روح برای سیر خویش با منتهای قدرت آلتی را که در اختیار دارد تکامل می‌نماید، رشد و نمو می‌بخشد تا چند قدم بیشتر به مقصود و اصل خودش نزدیک شود یعنی مانند آن برقی که از کارخانه انشعاب یافت و لامپی را روشن کرد و به‌کارخانه بازگشت روح هم جسم را روشن می‌کند و بعد به محل اصلی انشعاب رجعت می‌نماید.
این است تکامل جسم و سیر روح.