قدرت لایزال

دینامیسم آفرینش بیان هشتم - منظور و مقصود از آفرینش چیست ؟ 2- آفرینش عالم عبث نیست. کامل، درست و منظم است

سخن کوتاه کنم. کار او همین است. قدرت فوق‌العاده در تمام رشته‌ها دارد. ابزار و مواد اولیه در اختیار او، متعلق به او بلکه از خود او است. قدرت دادن و حیات بخشیدن و زندگانی های گوناگون به راه انداختن کار و عمل او است و خود به خود از او تراوش می‌کند. دائماً در کار است، قسمتی را ویران ساخته چیزهای نو می‌سازد. باز خراب کرده و باز آباد می‌نماید و دنیای او پیوسته پر از فعالیت و غوغا و قدرت و حرکت است و این عمل به طور لایزال ادامه می‌یابد.