خرابی و آبادی پشت سر هم

دینامیسم آفرینش بیان هشتم - منظور و مقصود از آفرینش چیست ؟ 2- آفرینش عالم عبث نیست. کامل، درست و منظم است

پس از مدتی معین که موعد خرابی عده‌ای از این ماشین ها فرا می‌رسد یا این که سازنده به علتی اراده می‌کند آنها را مضمحل سازد این کار برای او خیلی آسان خواهد بود. زلزله‌ای به وجود می‌آورد یا وسیلۀ دیگری برمی‌انگیزد که در یک آن عدۀ زیادی از آنها از کار می‌افتد یا خودشان وسائلی از قبیل بمب اتم و غیره برطبق سرنوشتی که هست می‌سازند و عدۀ کثیری از افراد خود را به دست تحول می‌سپارند و فوراً با مواد آنها چیزهای دیگر می‌سازد. مانند قطعه مومی که از آن چندین مجسمه بسازند بعداً همه را بر هم زنند و یکی کنند و با همان موم مجسمه‌های دیگری بپردازند.

خرابی و آبادی پشت سر هم
 با وسائلی که خودشان می‌سازند آبادی ها را از بین می‌برند.(آزمایش بمب اتمی که در اثر انفجار قارچی به ارتفاع6میل تشکیل ‌می دهد)