روح غیر قابل تغییر است

دینامیسم آفرینش بیان هشتم - منظور و مقصود از آفرینش چیست ؟ 1- آفرینش عالم عبث است

در کتاب (مکانیسم آفرینش) گفته شد که روح چون امر پروردگار است قابل تکامل نیست، کوچک و بزرگ و کم و زیاد نمی‌شود. آن چه بزرگ و کوچک گردد و تکامل یابد آلت او یعنی جسم است. جسم ظرفی است که برای روح آماده می‌شود، هر چه این ظرف رشد کند روح به همان اندازه با آن عمل می‌نماید.

پس وقتی روح قابل رشد و کوچک و بزرگ شدن و تکامل نباشد، وقتی‌ که نه پاک گردد و نه ترقی پیدا کند و نه تغییر نماید مسلم است که زندگی بشر برای تکامل روح نیست و این هم نتیجه و مقصد درستی برای خلقت بشر نخواهد بود پس ناچار باید زندگی او را عبث دانست.