بیان هشتم - منظور و مقصود از آفرینش چیست ؟

دینامیسم آفرینش

1- گویم آفرینش عالم عبث است


2- گویم آفرینش عالم عبث نیست. به جا درست و منظم است