قدمی فراتر

دینامیسم آفرینش بیان هفتم - محدود است یا نامحدود

هرگاه کتاب (مکانیسم آفرینش) و مقدمه این کتاب را به دقت مطالعه فرمایید بر شما روشن می‌گردد که عالم نامحدود است و آن‌ را سر حد و مرزی نیست.
پس از این مطلب بدیهی، دامنه فکر را می شکافیم و حالا که اندیشه ما به نامحدود بودن عالم آشنا شد می گوئیم عالم هم محدود است و هم نامحدود. چگونه چنین چیزی می‌شود؟ مگر جمع اضداد ممکن است؟ برای موشکافی و درک حقیقت به بیان شرح مزبور می پردازم:‌