یک امید عظیم

دینامیسم آفرینش بیان ششم - فایده خداشناسی

امید به آخرت همان است که میلیون ها خداپرستان عالم دارند. آیا می‌توان آن‌ را کوچک گرفت؟ ما با مشکوکین در خداشناسی در زندگی دنیایی با هم همراهیم. تا در این دنیا هستیم با هم به سر می بریم اما امید بزرگ و اتکاء به نیروی الهی فقط در ما است. آنها چون بعد از این زندگی را نیست می دانند لذا امیدی ندارند زیرا امید به نیست معنی ندارد. امید به نیست مسخره است.
ما به‌مبدائی عالی و بزرگ امیدواریم و این امید هم چنان در ما وجود دارد تا به حقیقت متصل شویم.