نظراتی دیگر از همگامان وحدت نوین جهانی در ایران

گلهای راهنمایی جلد اول

برادران زير نسبت به بيانيه و عقيده وحدت نوين جهاني که در صفحه دوم اين کتاب چاپ شده است نظراتي داده‌اند و عقيدة خود را پس از امضاي برگه همگامي با وحدت نوين جهاني و قبول نظارت آن اعلام داشته‌اند. شرح زير گلچيني از نوشته‌های برادران بر برگه‌های همگامي است.