وحدت نوین جهانی و اجمالی از هدف‌ها و مرام آن

گلهای راهنمایی جلد اول

اساسي‌ترين مرام وحدت كه همانا اتحاد و اتفاق اديان است در طي جزوة «پيشنهادات سودمند» بيان گرديده و نيازي به تكرار نيست و خوانندگان گرامي با توجه به آن، مطلب را درك خواهند نمود.

منظور وحدت آن است كه همة روشنفكران جهان از هر دين و آیین دست اتحاد به يكديگر دهند و در كلمه مشترك خداپرستي و اصولي كه همة اديان در آن متّفق هستند بكوشند، تا به وسیله بهترين تعليمات الهي با كمك پديده‌های دانش امروز، خداپرستي را به نحوی كه قابل فهم و قبول همة افراد جهان مخصوصاً دانشمندان باشد در جهان تبليغ كنند.

ما به تمام اديان آسماني احترام می‌كنيم و پيروان آن ها را محترم مي‌شماريم و اميد است اتحاد و اتفاق و هم‌آهنگي اديان، در اصول مشترك بالاخره به این نتيجه منتهي گردد، كه علما و بزرگان و روشنفكران اديان جهان در طي سمينارها و كنفرانس‌ِها و جلسات برادرانه، كلیة كتب آسماني را بررسي كرده و بدون تعصّب و با بي‌نظري پس از استمداد از عقل و دانش، بهترين حقايق را استخراج نموده و در معرض اطلاع جهانيان قرار دهند.

«وحدت نوين جهاني» مي‌كوشد اصول خداپرستي را بر طبق آخرين پديده‌های علم و دانش به جهانيان عرضه دارد و آثاري كه تاكنون در اين باره از طرف پيشتازان وحدت به صورت كتاب يا مجله يا مقالات چاپ شده، به خوبی نشان می‌دهد كه اين نيّت مقدس را با چه ميزان و ارزش تلقي می‌كنيم و اميد است با خواست خداوند در آينده مطالب بسيار جالبتر و عاليتري كه موزون با بزرگترين كشف‌هاي علم و دانش باشد در اختيار جهانيان قرار دهيم.

«وحدت نوين جهاني» مي‌كوشد وحدت عالم لايتناهي را با دلائل قوي طبيعي، كه همگي موافق با عقل و علم است نشان دهد و كاملاً به اثبات رساند، كه اين بشر به وسیلة همين عوامل طبيعي كه در اطراف اوست با افراد هم‌نوع خود و با حيوانات و نباتات و موجودات زميني و هم‌چنين از راه كرة زمين به سلسله مراتب با كرات ديگر و كهكشان‌ها و سحابي‌ها و عالم لايتناهي ارتباط و پيوند ناگسستني دارد، به طوري كه پهنة عالم وجود جز يك پيكرة متحد چيزي نيست و با اجزاء خود اتصال و اتحاد كامل دارد.

«وحدت» نشان می‌دهد كه مرگ جز تحوّلي نيست و عناصري كه خميرة عالم را تشكيل می‌دهند و نيروهایی كه حيات عناصر را تأمين می‌كنند، همگي در طي عمر لايزال عالم به يكديگر تبديل شده به صورت موجودات گوناگون در می‌آیند و پس از اينكه وظايف خود را انجام دادند، به اشكال ديگر ظاهر می‌شوند و به این ترتیب مواد و عناصر تشكيل‌دهندة اجسام و اشياء عالم، دائماً از مدت بي‌انتها كه اصولاً آغاز و پايان براي آن متصور نيست، به صورت موجودات مختلف بيرون می‌آید و جلوه‌های گوناگون نشان می‌دهد.

روح كه امر واحد الهي و مربوط به خداوند است، نيرویی است كه اجسام عالم را به حركت مي‌اندازد و با هر جسمي بر طبق سازمان آن جسم كار می‌كند و با اين كه اجسام از روح، جسم و قالب مثالي تشكيل شده‌اند، اين تقسيم‌بندي به منظور انجام وظيفه است و در باطن حقيقت آن ها يكي است، چنان كه هيولا و صورت و خميره و شكل و ماده و تحوّلات آن كه فلاسفه و حكماي سابق از هم جدا می‌پنداشتند، در واقع يك نيرو و يك حقيقتند، منتها بنا بر مقتضاي انجام وظيفه به صورت‌هاي مختلفه جلوه نموده و نام‌هاي گوناگون دريافت داشته‌اند.

در امور اقتصادي كه بنيان اساسي اجتماعات بشري است، وحدت نظرات روشني دارد، كه تبعيّت از آن ها باعث آسودگي خيال و نظم خانواده است و بر طبق همان نظم، انتظام جامعه و ملّت‌ها نيز برقرار خواهد شد.

در موضوع سرنوشت وحدت عقيده‌مند است كه در عالم لايتناهي نقشة واحد بكار رفته، چنان كه در يك كارخانه بزرگ نظم خاصي برقرار است و تمام اجزاء عالم كه كرة زمين و موجودات آن جزء بسيار كوچكي ازآن هستند ناچارند بر طبق برنامة كلي عالم رفتار نمايند و اگر چنين نباشد، حفظ نظم عالم ميسر نيست، زيرا سراسر عالم لايتناهي با زنجيرها و پيوندهاي محكم به هم پيوسته و خودسري و تك‌روي يك فرد به همة عالم لطمه می‌زند.

بنابراين سرنوشت يك مطلب عجيبي نيست و مقصود از آن، برنامه‌ای است كه در عالم به وسیله نيروهایی كه عالم را اداره می‌كند انجام می‌گردد. سرنوشت مخالف با كوشش نيست، زيرا تا انسان كوشش نكند، تقدير انجام نمی‌گردد و آن نيرویی كه انسان را وادار به كوشش می‌نماید، عدم اطلاع از آينده است، كه چون از برنامة آتيه خود خبر ندارد ناچار است بكوشد. آنچه از كوشش او موافق با برنامة سرنوشت باشد انجام می‌گردد و آنچه نباشد نمی‌شود. به همین لحاظ است كه برخي از اعمال انسان به نتيجه می‌رسد و بعضي از آن ها نمی‌رسد و حتي برخي دعاهاي او صورت وقوع مي‌يابد و برخي بي‌نتيجه مي‌ماند.

تبليغ و هدايت خواه در عالي‌ترين درجات آن كه از ناحيه پيامبران است، تا پند و اندرزي كه از طرف افراد صورت می‌گیرد، با وجود سرنوشت واجب است، زيرا راهنما و مبلغ سخنان هدايت‌آميز را می‌گوید، ولي نتيجه‌بخشي آن بسته به سرنوشت است و آن كسان كه بايد هدايت شوند، مي‌شوند و كسانی كه بايستي گمراه بمانند، قبول نمی‌كنند و اگر ناصح پند ندهد، سرنوشت هدايت بلاعمل خواهد ماند.

وحدت ثابت می‌داردكه از ابتداي تولد، هر فردي با مكانيسم مغزي خاص به دنيا می‌آید كه همان وضع مغزي و شغل و وظيفة او را در دنيا معين می‌كند و نظم تقسيم وظايف در جامعه به وسیله همين سرشتي است كه به دست بشر نيست. بعداً محيط و يا پيش‌آمدهاي غيراختياري زندگي، كمكي به تكميل سرشت می‌كندكه اين اتفاقات را سرنوشت مي‌ناميم و سرشت و سرنوشت، تشكيل جبر خلقت را می‌دهد.

در مسأله وجود داشتن برخي تيرگي‌هاي ظاهري و تاريكي و بلايا و تبه‌كاري‌ها كه به نظر می‌رسد، وحدت عقيده‌مند است كه چون نيروي ديگري جز نيروي بي‌همتاي خداوند در عالم نيست، لذا بايستي جهان طرز فكر خود را نسبت به اين گونه امور كه خلاف می‌دانند تغيير دهند.

در امور اخلاق و فضائل فردي وحدت نوين معتقد است، كه وقتي افراد بشر با منطق قوي و دلائل روشن علمي پي بردند كه از ساير افراد انسان و موجودات ديگر جدایی ندارند، روش آن ها نسبت به همنوعان خويش بر پايه انسانيت، محبت، رأفت، صبر، مدارا، گذشت، فداكاري مستقر خواهد گرديد و نفع آن ها را سود خود و زيان آن ها را ضرر خود خواهند دانست و حتي نسبت به حسن خلق و مهرباني نيز كه جزء اعمال خير می‌باشد، مراقبت و توجه خواهند داشت و به حيوانات نيز نظر رأفت و مساعدت مبذول خواهند نمود.

در مورد مكافات و مجازات، وحدت معتقد است كه عمل زشت در دنيا نيز جزا داده می‌شود و آن «انتقام شخصي» است كه عكس‌العمل طبيعي اعمال خلاف می‌باشد. به علاوه قالب مثالي كه يكي از سه نيروي انسان است (جسم، قالب مثالي و روح )، پس از تحوّل (مرگ) تمام اعمال و افعال او را كه مانند فيلم سينما ثبت و ضبط كرده، در معرض نمايش خواهد گذارد و از اين راه مجازاتي شديد يا پاداشي ارزنده به فاعل آن اعمال داده خواهد شد.

مطالب بسيار مهم ديگري نيز در عالم حكمت و آفرينش و علم وجود دارد، كه وحدت در همة آن ها اظهار نظر روشن و قاطع و جامع ابراز می‌دارد و در امور عملي زندگاني نيز مانند اقتصاديات و ازدواج و روابط جنسي و حسن ادارة جامعه و وظايف و تكليف فردي و اجتماعي و غير آن ها نظرات صحيح و مشخص و روشني دارد.

هر يك از موضوعاتي كه در اينجا به طور مختصر و فهرست‌وار اشاره شد و بسياري مطالب ديگر كه حتي مجال ذكر نام و اشاره به آن را در اين كتاب نداريم، بايستي با تفصيل بيان شود تا خوب معلوم گردد. به این چند كلمه مختصر نمی‌توان حقايقي را كه قرن‌ها در نظر بشر مجهول و مبهم مانده، مانند مسائل مهم جبر و اختيار، آكل و مأكول، خالق و مخلوق، نيك و بد و غيره، اثبات كنيم و اميد است مطالبي كه تاكنون در ساير كتب و نوشته‌های وحدت به طبع رسيده يا بعد از ‌این به خواست خداوند طبع خواهد شد، مورد استفادة همة افراد بشر واقع شود، تا هيچ نقطة ابهامي در فهم آن ها باقي نماند و به وسیله ترجمة اين نوشته‌ها به السنة مختلفه همة افراد كرة زمين از اين حقايق بهره كافي گيرند.

بنابراين آنچه از خوانندگان عزيز اين مختصر انتظار می‌رود، آن است كه با ما در تماس بوده و ساير نوشته‌ها و مطالبي را كه تاكنون انتشار داده‌ايم مطالعه كنند و به كتب و آثاري كه منتشر خواهد شد، به ديدة دقت و موشكافي نظر بيندازند. اميد كه از اين صرف وقت كاملاً راضي و خشنود باشند.