اختلاف نواحی زمین

گلهای راهنمایی جلد اول خداوند و خلقت توارث چیست؟

در مناطق مختلف زمين آب و هوا و گازها و سياله‌ هاي سماوي فرق می‌كند؛ مثلاًً وضعي که در سيبري است با يک محل معتدل يا گرمسير تفاوت دارد، به این لحاظ است که مردماني که در نقاط مختلف زندگي می‌كنند، داراي اخلاق و رفتار متفاوت هستند و هرگاه مردماني از يک منطقه کوچ کنند و به جای ديگري که محيط متفاوت است رفته، مدتي درآن جا به سر برند، بدون شک اخلاقشان تغيير می‌كند که شايد در نظر محسوس نباشد؛ اما اگر بتوانند به وسیله فيلم و ضبط صوت حالات آن ها را در نقاط مختلف ثبت نمايند، اين تفاوت روشن و حس می‌گردد.