کالای عشق وحدت

گلهای راهنمایی جلد اول
عامل عشقم و بازار بتان مأوايم هر دلي پيش من و مهر و وفا کالايم
وحدت و صلح متاع است و چنين آمالم سخن ازکان زر و علم و هنر آرايم
شده سودم به عيان وصف صفاتش به صفا در جهان تاجر و ارزنده بود ديبايم
همه او را نگران رونق بازار منم روشني‌بخش و درخشنده و بي‌پروايم
جلوة يار بود رهبرم از روي کمال بهره‌مند از مي محبوب بهين والايم
لاجرم محرم رازم بنگر سوي خدا گرچه بي‌پرده در انظار بسی گويايم
بود اين نقش و نگارم به نظر فيض‌اله موقع رحمت و لطف و کرمش حالايم
هر سعادت بنوازي به از اينم نبود حشمتا طالع نيک است و رهي پيمايم