تعلیمات اخلاقی پیامبران

گلهای راهنمایی جلد اول
وقتی جدایی بین دسته‌های اتم می‌افتد غوغای عظیمی برپا می‌كنند كه بمب اتمی نمونه‌ای از آن است.
انصاف نباشد ببري از من محتاج دين و دل و عقل و تن بيچاره به تاراج
زد آتش رخسار تو بر خرمن عمرم در مملکت جان کني آشوب به افواج
با قتل من آسوده و راحت بشدي کاش تا می‌نکني قلب ضعيفان ره آماج
با صدق و صفا مهر و وفا راه حقيقت اندر پي وحدت بنهي بر سر خود تاج
هم موسي و عيسي و محمّد (ص) همه گفتند بر خلق نکو رحم و مروت همه محتاج
آنگه شب و روز تو شود روشن و بشّاش با خلق نکویی کن و بر کس تو مده باج
گر عاقل و فهميده و باتجربه هستي انوار شهاب و همه ياران شده امواج
طاعت کن و تعجيل که حشمت زپي تو با رخ کند استاد تو را مات چو ليلاج