تمرین جلوگیری از غضب

گلهای راهنمایی جلد اول خردمندی و نیک‌مردی
وقتی پیشامدهای ناگوار اتفاق می‌افتد چه فایده دارد زمام نفس را به دست ناشکیبایی و رنج و غصه دهیم؟ آیا گرفتاری را چاره‌سازی می‌کند؟

از موارد مهم دیگر صبر تمرین جلوگیری از غضب است زیرا در اثر برخورد به یک عمل یا سخن ناروا شخص دچار خشم می‌گردد و ممکن است حالت جنون مانندی به او دست داده خدا نکرده به وسیله اسلحه یا شیئی لطمه به طرف زند یا موجب قتل شود اما اگر صبر می‌ورزید چنین چیزی اتفاق نمی‌افتاد.

هنگامی که در مقابل یک حرف ناروا یا عمل ناروا صبر کنیم، موضوع خود به خود خاموش می‌شود اما اگر صبر نکرده عصبی شویم و عکس‌العمل نشان دهیم، طرف نیز ساکت نخواهد بود و تلافی به مثل بلکه بیشتر خواهد کرد و ما هم ناچار بیش از او ابراز قدرت و شخصیت خیالی می‌کنیم و دامنه این اختلاف به جایی می‌رسد که باعث لطمه‌های فوق‌العاده برای طرفین است، در حالی که صبر مانند پایی است که بر روی جرقه آتش گذارند که مانع از آن می‌گردد آن جرقه خرمنی را مشتعل سازد.