نور دین و دانش

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

وقتی هم که بشر به نور دین و دانش آراسته شد چون طایر تیزپروازی که آسمان‌ها را به سرعت درمی‌نوردد تمام مراحل ترقی را خواهد پیمود زیرا دانش او در اثر همکاری و محبت فزونی خواهد گرفت و این دانش در تحت حکومت اخلاق و وجدان به سود انسانیت به کار خواهد رفت پس بر مرد عاقل صلح‌جوی است که جستجو کند و حقیقت را بیابد و پیروی کند تا رستگار شود.