ترقی بشر

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

از یک سوی می‌دانیم که دانش باعث ترقی بشر می‌باشد چنانکه هرکس می‌داند که ترقیات امروز انسان در اثر پیشرفت دانش‌های او حاصل شده و هر قدمی که در دانش جلو روند قدمی به سوی ترقی برداشته‌اند همچنین دانستیم که وقتی دانش‌های متفرّق و فرعی و کوچک قدم به قدم بشر را جلو می‌برند مسلم است که دانش‌های اساسی که حکمت عالم آفرینش و مکانیسم خلقت و دینامیسم آفرینش و نظم جوامع می‌باشد تا چه اندازه باعث ترقی و تعالی فکری بشریت خواهد گردید.