دین و حکمت

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

از آنجا که در لسان دین، حکمت خیر بزرگ نامبرده شده نمی‌تواند منفک از دین باشد. بنابراین دینی صاحب ارزش و قدرت و تجلّی واقعی است که توأم با حکمت باشد.