وحدت دین و دانش

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

وحدت زمانی به وجود خواهد آمد که دین پاک الهی با دانش الهی و دانش آفرینش و حکمت بزرگ جهان با هم پیوست گردد. دراین صورت است که آثار و تجلّیات شگفت از آن بروز خواهد نمود. از آثار آن صلح و صفای حقیقی در دنیا و ایجاد محیط سعادت درخشنده وحدت نوین و مهر و محبت به تمام موجودات و پدیده‌‌های عالم است. در این صورت برادری و انسانیت در عالم حکمفرما خواهد شد.