برای تجلی کامل

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

اما برای تجلّی کامل لازم است حتماً دیانت و علم با هم توأم گردد. ملاحظه کنید در واقع چقدر دین و دانش به هم نزدیک و بزرگ و تجلّی‌بخش است که وقتی گوشه‌ای از آن که وجدان و اخلاق است رعایت شود نتیجه می‌دهد اما وقتی دین و دانش به هم پیوست تشکیل وحدت را خواهد داد و در این صورت است که آثار و نتایج شگفت بر آن مترتّب خواهد بود.