دانشمندان با وجدان

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

البته منکر این نیستیم که دانشمندانی هستند که در ظاهر به مذهبی قائل نیستند ولی چون علم و فضل دارند خود به خود به تبعیّت از حس وجدانی راه اخلاق و انسانیت و وجدان را اختیار کرده و مرتکب کارهای بد نمی‌شوند و فضائل و حسنات را با وجدان خویش رعایت می‌کنند. این چنین کسان از دینداران بی‌علم و نادان که در اثر نادانی به کارهای خلاف مبادرت می‌کنند شاید مقام بهتری را دارند.