اقتضای وحدت

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

وحدت اقتضا و حکم می‌کند که دین و دانش به هم توأم باشد و از معنی وحدت نیز این مطلب مستفاد می‌گردد. وحدت ادیان به معنی توأم کردن کوشش‌ها و از بین بردن اختلافات و جنگ و نزاع و دورویی و دورنگی است. وحدت ایجاب می‌نماید که دانش و دین به هم نزدیک، با هم توأم و حتی با یکدیگر ممزوج باشد تا از آن فایده و نتیجه حاصل شود.