در راه دین و دانش

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

بنابراین وظیفه انسان واقعی آن است که در علم آن چنان برجسته و شاخص و در دیانت همچنان باشد که با صفات ملائکه متّصف گردد. یعنی آن صفات و خصائصی را که مردمان در ملائک می‌جویند و در حق آن ها قائلند بایستی انسان در امور دین و ایمان به آن صفات متّصف شود. این است کوشش یک انسان پاک در راه دیانت خدایی.