علل پیدایش خرافات

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

یکی از علل پیدایش خرافات وجود نادانی و دوری از حقایق دین است. توضیح آن که حس دینی و وجدانی یعنی حس ارتباط به مبدأ لایتناهی در هر فرد بشر وجود دارد و جزء طبیعت و فطرت هر انسان است و هر کس اعم از هر درجه و مقام این حس را مثل سایر حواس داراست. وقتی دین با دانش توأم باشد معلومات صحیح دینی و خداشناسی وارد مغز و وجود اشخاص می‌شود، اما وقتی حقایق دین را درک نکرد به صورت خرافات در وجود افراد جلوه می‌کند و هر خرافه و پندار نادرستی را دین می‌دانند و چون توجه و تمایل ذاتی بشر هم مؤیّد کارهای اوست آنچه را تمایل و هوس او تقویت کند بزرگ می‌نماید.