ترس و امید

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

برای این که ایمان این قبیل اشخاص نگاهداری شود ناچار به توسّل از ترس‌ها و امیدها هستند و هرچه بیشتر دامنه این بیم و امید افزایش داده شود سنگر بیشتری برای نگهداری دین آن هاست اما در عمل دیده شده که چون نادانی در بین است این سنگرها هم نتوانسته‌اند ایمان را نگاه دارند چنانکه شخص عاری از دانش بدون اینکه بداند و بفهمد به زودی اعتقاد خود را از دست می‌دهد و به محض اینکه وضع محیط و معاشرین و اطرافیان وی عوض شود او هم عوض خواهد شد.