نقش تقدیر و سرنوشت

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

البته اين امور نيز خارج از قاعدۀ سرنوشت نيست. همان قانون سرنوشت مغز و تفکر را هم داده است که با سرنوشت خود به پيش رود و امور را با عقل و فکر اعطايي حل کند. نقشه ای کشيده شده و بايستي آن نقشه اجرا شود به اين لحاظ بالاجبار و از روي تقدير به انسان عقل و تفکر داده شده تا به کمک آن نقشۀ تقدير انجام شود. استفاده نکردن از عقل و خرد مثل اين است که خداوند به جبر براي ديدن، چشم عطا فرموده ولي صاحب چشم بکوشد که شايد با آن نبيند. آيا اين صحيح است؟

مقدر است که برق محلي را روشن کند اگر زحمت کشيده نشود، لوازم و مقدمات آن تهيه نگردد چگونه برق روشن خواهد شد؟