سرگردان بی‌دانشی

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

اینان بلا اراده دنبال هر صدایی می‌روند، از هر طرف که آهنگی بلند شود و عده‌ای در پی آن اُفتند آن ها هم بی‌اختیار از آن طرف روانند و چون آن صدا خاموش شود آن ها هم برمی‌گردند. زمانی به دنبال یک‌دسته سینه می‌زنند و فریاد برمی‌آورند و بعد از مدت کوتاهی از آن روی می‌گردانند و به طرف مخالف آن روی می‌کنند بدون اراده و بدون اینکه تفکر کنند و خرد را ملاک عمل قرار دهند که چه می‌خواهند و مقصودشان چیست. نه علت عمل اول خود را درک کرده‌اند و نه انگیزه مشی دوم خویش را. از هر طرف سرگردان و متحیرند. از خود تصمیم و اراد‌ه‌ای ندارند و به پیروی کردن از عدّه دیگری که می‌بینند به راهی رفته‌اند پرداخته و در اتخاذ راه هیچ تفکر و اراده‌ای از خود نشان نمی‌دهند