دانش تنها کافی نیست

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

اما دانش تنها کافی نیست بایستی حتماً همراه با خداشناسی و معنویات و اخلاق باشد. زیرا علم خداشناسی و اخلاق که دین نام دارد و توسط انبیاء الهی به بشر آموخته می‌شود باعث تصفیه اخلاق و ایجاد نظم در جامعه و حسن رابطه بین افراد اجتماع و برحذر داشتن نوع انسان از افراط و تفریط و اتخاذ روش میانه‌روی در تمام کارها و حسن استفاده از مواهب طبیعت و قوای طبیعی که در وجود انسان آفریده شده و رعایت کردن قواعد سلامت و بهداشت، مراعات نمودن کلیه نکات اخلاقی از صلح، صفا، محبت، برادری، وفا، ایثار، فداکاری، مهربانی، خوشرویی، درستی، صحّت، امانت و انواع آن ها می‌باشد.