اهمیت دانش از هر لحاظ

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

هرچند دانش را به دانش کلی و حکمت اساسی که بیان شد منحصر ندانیم و بررسی در همه پدیده‌های علمی و غور و فحص و دقت در جزئیات را نیز جزء دانش به شمار آوریم مانند علوم مختلفه و شعبات گوناگون علمی باز هم چون راهی برای فهم حقیقت باز می‌کند و گوشه‌ای از این پرده را در نظر ما آشکار می‌سازد ارجمند است.