مقام واقعی دانش

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده 6. دین و دانش

دانش را اگر از آن جنبه که در ابتدای این مقاله توصیف شد بیان کنیم می‌توان گفت که توأم با دیانت است زیرا آگاهی به اسرارآفرینش راه خداشناسی صحیح و خداشناسی، تاروپود دیانت و اول پایه آن است. به همین لحاظ می‌بینیم که در قرآن مجید دیانت را با دانش آفاق و انفس و نشان دادن اسرار الهی به هم آمیخته است.