3. مرحله سوم: کسب علم

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده