1- مرحله اول: تماس با دانش

گلهای راهنمایی جلد اول نه گفتار آموزنده