6. باچه وسیله‌ای در می‌زنند؟

گلهای راهنمایی جلد اول شش دسته گل از گلستان راهنمایی دسته گل اول: طلب و دریافت معرفت

برای دق‌الباب و اعلام آمادگی وسایل مختلفی هست که با پیشرفت زمان ترقی کرده است. قدیم چکش می‌زدند و امروز زنگ الکتریکی و دستگاه‌های اعلام صوتی را به صدا درمی‌آورند؛ اما مقصود از همه آن ها یکی است و همان اعلام است که در بند قبل بیان گردید.

اما برای گشایش خانه اسرار عشق چگونه دق‌البابی می‌توان یافت. اینجا دیگر صحبت از چکش و زنگ نیست بلکه از زنگ روان و روح باید استفاده کرد.

چرا؟ برای اینکه روح به همه جهان اتصال دارد. روح امر الهی است که در سراسر عالم لایتناهی قدرت آن مستقر است و موجب جنبش و حرکت همه موجودات او است. روح ما قطره‌ایست از اقیانوس عظیم و بی‌پایان عالم خلقت و قطره هم از دریا جدا نیست.

اما وسیله‌ای لازم است که این قطره از اقیانوس خبر بگیرد. مگر زنگی که به در خانه می‌نوازند جز آن است که با فشار آن نیروی همگانی برق را به کمک می‌طلبند و با فشار یک دگمه همان نیروی الکتریسیته که در همه جا هست به کار می‌افتد و مطلوب انسان را عمل می‌کند. روح نیز با فشار یک دگمه که همان خواست و طلب و دنبال کردن صحیح و از روی روش است به برق عظیم عالم متصل می‌گردد.

پس با روح روان در خانه اسرار را زدم. روح است چون در بدن ما و در همه جای عالم مانند یک نیروی واحد بزرگ (وحدت) مستقر است. روان است برای اینکه مثل آب جاری و به همه جا نافذ است و با همه اتصال دارد و همچنان پیش می‌رود و نفوذ می‌کند و به همه سوی می‌رسد و اصلاً جدایی برای آن مفهوم ندارد.

آری با چنین روح و روانی بر در خانه اسرار دق‌الباب کردم.